VEELGESTELDE VRAGEN

Vanaf welk bedrag is een gift fiscaal aftrekbaar?

Giften zijn vanaf € 40 op jaarbasis fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest wordt u toegestuurd in de loop van de maand maart van het jaar volgend op de storting van de gift. Het fiscaal attest vermeldt het totale bedrag dat je in de loop van het voorgaande jaar schonk aan Licht voor de Wereld. Met het attest kun je deze bijdrage aftrekken van het totaal netto belastbaar inkomen. Je recupereert 45% procent van je gift. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat u om persoonlijke redenen geen recht hebt op belastingvermindering met het fiscaal attest.

 

Voorbeelden van het fiscaal voordeel

Jouw gift Fiscale korting Reële uitgave
52 € 23,40 € 28,60 €
150 € 67,50 € 82,50 €
300 € 135 € 165 €
1000 € 450 € 550 €

Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen om de belastingvermindering voor giften te vragen?

Vul bij vak 10, punt A, 1394-61 (vak X, A) van de aangifte het bedrag in dat op je fiscaal attest is vermeld. Indien je een electronische aangifte doet, staat het bedrag van je gift(en) automatisch ingevuld. Je moet het attest zelf niet aan je aangifte toevoegen maar het wel ter beschikking houden van de administratie. Een fiscaal attest wordt steeds opgemaakt op naam van de titularis van de rekening waarvan de giften afkomstig zijn en wordt verstuurd naar het adres dat in onze gegevensbank is opgenomen. Vergeet dus niet ons op de hoogte te houden van elke adreswijziging. Zo voorkom je dat het attest naar een verkeerd adres wordt gestuurd.

Er is een fout geslopen in mijn fiscaal attest. Wat nu?

Als het adres dat vermeld is op je fiscaal attest niet correct is, moet je het attest niet terug te sturen naar Licht voor de Wereld. Je kan het gebruiken voor je belastingaangifte. Neem contact met ons op en geef ons het correcte adres zodat wij deze informatie in onze gegevensbank kunnen aanpassen.

Als het bedrag onjuist is, moet je ons het fiscaal attest terugbezorgen vóór 30 april. Om de verwerking van je aanvraag sneller te kunnen afhandelen, vragen wij je volgende informatie te vermelden:
– correcte naam en adres
– exact gestorte bedragen
– datum van de storting(en).
Als de naam foutief is, stuur ons het fiscaal attest terug vóór 30 april. Vermeld ook de correcte naam en voornaam van de titularis van de bankrekening. Zodra wij alle correcte informatie ontvangen hebben, sturen wij een nieuw fiscaal attest op in de loop van de eerste helft van juni.

Hoe doe ik een gift?

Online schenken kan vanaf tien euro, via ons beveiligd online donatiesysteem. Klik hier om een gift te doen.

Je kan ook een gift overschrijven op het rekeningnummer:
IBAN BE95 5230 4029 2158
BIC TRIO BEBB

Je kan ons natuurlijk ook steunen via een domiciliering. Download daarvoor het volgende formulier en stuur het ons per post (Karreveldlaan 12, 1080 Brussel) of per e-mail: info@lightfortheworld.be
Je kan ook een bestendige opdracht laten uitvoeren via je bank of internetbankieren.

Kan mijn gift echt het verschil maken?

De uitdrukking “vele kleintjes maken één grote” klopt ook in dit geval. Elke bijdrage, groot of klein, telt. Licht voor de Wereld is voor 62 procent afhankelijk van private giften. Zonder jouw steun zijn wij machteloos. Samen zullen wij erin slagen vermijdbare blindheid uit te roeien en een betere toekomst te bieden aan mensen met een visuele beperking.

Waar is Licht voor de Wereld België actief?

Licht voor de Wereld België werkt in drie Afrikaanse landen: Congo, Rwanda en Tanzania. Wij focussen onze acties op preventie en behandeling van blindheid maar ook op onderwijs en opleiding van kinderen en volwassenen met een visuele beperking.

Kan ik met Licht voor de Wereld als vrijwilliger werken in het buitenland?

Licht voor de Wereld werft geen vrijwilligers aan voor haar projecten in het buitenland. Op het terrein werken wij samen met lokaal personeel. Bedoeling is dat onze lokale medewerkers volledig autonoom worden en daarom doen wij van tijd tot tijd beroep op specialisten en deskundigen die onze lokale medewerkers bijkomende opleiding geven. Wij zijn wél steeds op zoek naar vrijwilligers in België, om onze projecten bekend te maken, om evenementen op te zetten, om ons te helpen met kantoorwerk of bij andere activiteiten.

Interesse?
Mail Anniek Geerkens of bel haar: +32 2 412 08 06.

Ik zou graag een actie organiseren ten voordele van Licht voor de Wereld. Hoe ga ik te werk?

Er zijn verschillende manieren om Licht voor de Wereld te steunen naast een klassieke, persoonlijke gift. Je huwelijk, je verjaardag, de opening van je zaak, een geboorte,… Belangrijke gebeurtenissen in je leven vier je met vrienden, familie, kennissen. Deel je geluk. Vraag een gift ten voordele van Licht voor de Wereld.

Organiseer een verkoopactie ten voordele van Licht voor de Wereld: een wafelbak, een garageverkoop, een pannenkoekenslag…
Laat je sponsoren tijdens je volgende sportieve uitdaging.
We moedigen alle ideeën aan!

Je kan makkelijk een gepersonaliseerde online inzamelactie opzetten via onze website actie.lichtvoordewereld.be!

Het is ook mogelijk om een inzamelactie te starten via onze Facebook-pagina!

(De Belgische wetgeving laat niet toe om fiscale attesten af te leveren voor donaties gemaakt via facebook. We beschikken ook niet over voldoende gegevens van de mensen die via deze weg een gift doen.)

Interesse?
Mail Britt De Paepe of bel haar: +32 2 412 08 01

Ik wil graag het werk van Licht voor de Wereld bekendmaken, hoe kan dat?

Er zijn verschillende manieren om het werk van Licht voor de Wereld bekend te maken bij je vrienden, in je gemeente, je vereniging, op je werk,… Als lid van een vereniging kan je een presentatie aanvragen. Je kunt een verkoopsactie of sponsorevenement organiseren met je bedrijf. Iemand van Licht voor de Wereld komt graag langs om aan een groep geïnteresseerde vrienden, leden, collega’s… te vertellen over ons werk in Afrika.

Interesse?
Mail Anniek Geerkens of bel haar: +32 2 412 08 06

Kan ik Licht voor de Wereld opnemen in mijn testament?

Veel schenkers nemen Licht voor de Wereld op in hun testament. Een legaat is een onderdeel van je testament waarin je een voorwerp of een som geld nalaat aan een persoon of organisatie. Met een legaat kun je de wereld een
stapje vooruit helpen, ook als je er niet meer bent. Een legaat aan Licht voor de Wereld schenkt blinde kinderen ‘zicht’ op een betere toekomst.

Je kan ook een duolegaat opnemen in je testament. Je erfgenamen moeten dan geen successierechten betalen. Je laat een deel van je vermogen na een één of meerdere erfgenamen en een ander deel aan Licht voor de Wereld. Wij betalen
dan de successierechten van jouw erfgenamen die hierdoor een hoger bedrag ontvangen.

Welke impact maakt jouw legaat?
Met 250.000 euro laat je een oogziekenhuis na.
Met 100.000 euro richt je een oogziekenhuis in.
Met 20.000 euro schenk je een operatiemicroscoop.
Met 3.000 euro schenk je een cataractset.

Voor een vertrouwelijk gesprek,
mail Isabelle Verhaegen of bel haar: +32 2 412 08 05.

Hoe wordt het geld dat ik schenk gebruikt?

Licht voor de Wereld zorgt dat het geld terecht komt waar nodig.

86 procent van de opgehaalde schenkingen en donaties gaat naar projectwerking en sensibilisering voor programma’s in Congo, Rwanda en Tanzania
10 procent gaat naar fondsenwerving. Dat zijn noodzakelijke kosten om de schenkingen op te halen.
4 procent gaat naar werkingskosten. Dit is het absolute minimum.

Worden de rekeningen gecontroleerd?

Schenkers vragen zich terecht af wat er met hun geld gebeurt. Hoe kunnen zij zeker weten dat hun giften goed worden gebruikt?

Licht voor de Wereld verbindt zich ertoe strenge regels te volgen en de fondsen op een belangeloze, transparante en rigoureuze manier te beheren. Dat doen we op verschillende manieren.

Elk jaar worden de rekeningen van Licht voor de Wereld gecontroleerd door een onafhankelijk bureau van revisoren. Om door de staat te worden erkend en het recht te hebben om fiscale attesten af te leveren, wordt een bijkomende controle georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Financiën en door het Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking.

Om de transparantie kracht bij te zetten, publiceren wij elk jaar een jaarverslag waarin we de inkomsten en uitgaven van Licht voor de Wereld bekendmaken. Het jaarverslag geeft ook een overzicht van de bereikte resultaten in de projecten. De jaarverslagen kan je hier nalezen.

Bovendien is Licht voor de Wereld lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit label houdt in dat Licht voor de Wereld deze doelstellingen bereikt en bepaalde kwaliteitsnormen voor fondsenwerving in acht neemt.

Zijn Licht voor de Wereld en CBM twee verschillende organisaties?

Onze organisatie werd opgericht in 1997, onder de naam CBM (Christelijke Blindenmissie België). In 2008 werd de organisatie omgevormd tot een onafhankelijke ngo onder de naam Licht voor de Wereld. Onze missie bleef onveranderd. We ijveren voor het welzijn van blinde en slechtziende personen in de armste landen. Wat veranderde is dat de nieuwe ngo haar eigen projecten kan beheren en beroep doen op overheidssubsidies, wat onmogelijk was onder de koepel van CBM. Sinds 2009 bepaalt Licht voor de Wereld zelf de projecten die ze steunt en waarin ze investeert

Wat is Light for the World International?

Sinds 2008 maakt Licht voor de Wereld België deel uit van Light for the World International. De internationale organisatie telt acht lidorganisaties die samen meer dan 180 projecten in 15 landen steunen. Dankzij dit netwerk kunnen we onze expertise uitbouwen. We creëren zo ook een groot draagvlak bij overheden om de rechten voor personen met een beperking te bevorderen.