VEELGESTELDE
VRAGEN.

Online schenken kan vanaf tien euro, via ons beveiligd online donatiesysteem. Klik hier om een gift te doen.

Je kan ook een gift overschrijven op het rekeningnummer:
IBAN BE95 5230 4029 2158
BIC TRIO BEBB

Je kan ons natuurlijk ook steunen via een domiciliering. Download daarvoor het volgende formulier en stuur het ons per post (Karreveldlaan 12, 1080 Brussel) of per e-mail: info@lightfortheworld.be
Je kan ook een bestendige opdracht laten uitvoeren via je bank of internetbankieren.

Giften zijn vanaf € 40 op jaarbasis fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest wordt u toegestuurd in de loop van de maand maart van het jaar volgend op de storting van de gift. Het fiscaal attest vermeldt het totale bedrag dat je in de loop van het voorgaande jaar schonk aan Light for the World België. Met het attest kun je deze bijdrage aftrekken van het totaal netto belastbaar inkomen. Je recupereert 45 procent van je gift (60 procent in 2020). In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat u om persoonlijke redenen geen recht hebt op belastingvermindering met het fiscaal attest.

 

Voorbeelden van het fiscaal voordeel (normaal)

Jouw gift Fiscale korting Reële uitgave
52 € 23,40 € 28,60 €
150 € 67,50 € 82,50 €
300 € 135 € 165 €
1000 € 450 € 550 €

 

Voorbeelden van het fiscaal voordeel (in 2020)

Jouw gift Fiscale korting Reële uitgave
52 € 31,20 € 20,80 €
150 € 90 € 60 €
300 € 180 € 120 €
1000 € 600 € 400 €

Vul bij vak 10, punt A, 1394-61 (vak X, A) van de aangifte het bedrag in dat op je fiscaal attest is vermeld. Indien je een elektronische aangifte doet, staat het bedrag van je gift(en) automatisch ingevuld. Je moet het attest zelf niet aan je aangifte toevoegen maar het wel ter beschikking houden van de administratie. Een fiscaal attest wordt steeds opgemaakt op naam van de titularis van de rekening waarvan de giften afkomstig zijn en wordt verstuurd naar het adres dat in onze gegevensbank is opgenomen. Vergeet dus niet ons op de hoogte te houden van elke adreswijziging. Zo voorkom je dat het attest naar een verkeerd adres wordt gestuurd.

Sinds 1 januari 2024 verplicht nieuwe wetgeving ons om het rijksregisternummer van alle donateurs op te nemen op fiscale formulieren voor donaties. Dit zorgt voor een nauwkeurigere verwerking van je donaties. Dankzij het rijksregisternummer kunnen we een directe en foutloze koppeling maken tussen je donaties en je belastingaangifte.

Alle donaties die vanaf deze datum worden gedaan, moeten vergezeld gaan van je rijksregisternummer om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering in 2025. Je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor fiscale doeleinden, in overeenstemming met ons privacybeleid. Je kunt je rijksregisternummer verstrekken via dit beveiligde formulier.

Als het adres dat vermeld is op je fiscaal attest niet correct is, moet je het attest niet terug te sturen naar Light for the World België. Je kan het gebruiken voor je belastingaangifte. Neem contact met ons op en geef ons het correcte adres zodat wij deze informatie in onze gegevensbank kunnen aanpassen.

Als het bedrag onjuist is, moet je ons het fiscaal attest terugbezorgen vóór 30 april. Om de verwerking van je aanvraag sneller te kunnen afhandelen, vragen wij je volgende informatie te vermelden:
– correcte naam en adres
– exact gestorte bedragen
– datum van de storting(en).
Als de naam foutief is, stuur ons het fiscaal attest terug vóór 30 april. Vermeld ook de correcte naam en voornaam van de titularis van de bankrekening. Zodra wij alle correcte informatie ontvangen hebben, sturen wij een nieuw fiscaal attest op in de loop van de eerste helft van juni.

Om je domiciliering stop te zetten, kan je een e-mail sturen naar info@lightfortheworld.be of een brief sturen naar:

 

Light for the World België, Karreveldlaan 12, 1080 Molenbeek.

 

Gelieve je persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en rekeningnummer te vermelden. Wij brengen de stopzetting na deze aanvraag in orde en sturen jou een bevestiging per mail of brief.

 

Let op: je kan een domiciliering enkel stopzetten door contact op te nemen met Light for the World België en niet met je bank. Bij je bank kan je de betaling weigeren maar het mandaat dient bij ons opgezegd te worden. Indien je vragen hierover hebt, kan je ons ook steeds bereiken op bovenstaande gegevens.

Veel schenkers nemen Light for the World België op in hun testament. Een legaat is een onderdeel van je testament waarin je een voorwerp of een som geld nalaat aan een persoon of organisatie. Met een legaat kun je de wereld een
stapje vooruit helpen, ook als je er niet meer bent. Een legaat aan Light for the World België schenkt blinde kinderen ‘zicht’ op een betere toekomst.

Je kan ook een duolegaat opnemen in je testament. Je erfgenamen moeten dan geen successierechten betalen. Je laat een deel van je vermogen na een één of meerdere erfgenamen en een ander deel aan Light for the World België. Wij betalen
dan de successierechten van jouw erfgenamen die hierdoor een hoger bedrag ontvangen.

Welke impact maakt jouw legaat?
Met 250.000 euro laat je een oogziekenhuis na.
Met 100.000 euro richt je een oogziekenhuis in.
Met 20.000 euro schenk je een operatiemicroscoop.
Met 3.000 euro schenk je een cataractset.

Voor een vertrouwelijk gesprek,
mail Kris Van Kerkhoven of bel hem +32 2 412 08 01.

De uitdrukking “vele kleintjes maken één grote” klopt ook in dit geval. Elke bijdrage, groot of klein, telt. Light for the World België is voor 62 procent afhankelijk van private giften. Zonder jouw steun zijn wij machteloos. Samen zullen wij erin slagen vermijdbare blindheid uit te roeien en een betere toekomst te bieden aan mensen met een visuele beperking.

Light for the World België zorgt dat het geld terecht komt waar nodig.

86 procent van de opgehaalde schenkingen en donaties gaat naar projectwerking en sensibilisering voor programma’s in Congo, Rwanda en Tanzania
10 procent gaat naar fondsenwerving. Dat zijn noodzakelijke kosten om de schenkingen op te halen.
4 procent gaat naar werkingskosten. Dit is het absolute minimum.

Light for the World België werkt in drie Afrikaanse landen: Congo, Rwanda en Tanzania. Wij focussen onze acties op preventie en behandeling van blindheid maar ook op onderwijs en opleiding van kinderen en volwassenen met een visuele beperking.

Bij het realiseren van haar missie en visie hanteert Light for the World België vijf waarden: Integriteit, Daadkracht, Mededogen, Betrokkenheid en Professionaliteit en focus.

 

De ethische code is een uitwerking van deze waarden en normen en geeft richtlijnen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Onderliggend aan de ethische code is het principe dat alle wetten en reglementeringen die van toepassing zijn gerespecteerd moeten worden. Wij verbinden er ons eveneens toe de grondbeginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens na te leven.

 

Als kader voor verantwoord ethisch gedrag is de ethische code bindend voor alle werknemers, consultants, vrijwilligers, .. en iedereen die in opdracht van Light for the World België werkt.

 

De ethische code vormt de basis van het integriteitsbeleid dat erop gericht is de integriteit van de organisatie in haar geheel en van de individuele medewerker en betrokkene te bevorderen.

Om tot een efficiënt integriteitssysteem te komen, heeft de organisatie in eerste instantie verschillende rollen gedefinieerd en afgebakend. Zo is er een rol voor het management, voor de verantwoordelijke, de raadgever en de klachtenmanager integriteit.

In eerste instantie zet de organisatie in op preventieve maatregelen om schendingen tegen de ethische code te vermijden, onder andere via bewustmaking of risicoanalyse. Indien er toch overtredingen gebeuren, hebben deze gevolgen.

 

Van iedere betrokkene wordt verwacht dat indien hij/zij vermoeden heeft, op de hoogte is of getuige is van schendingen, deze ook meldt bij de klachtenmanager integriteit: case_integrity@lightfortheworld.be

Berichten worden vertrouwelijk behandeld.

Light for the World België gaat niet in op anonieme klachten, omdat het moeilijk is om alle relevante informatie te verzamelen en er gevolg aan te geven indien geen dialoog mogelijk is.

Schenkers vragen zich terecht af wat er met hun geld gebeurt. Hoe kunnen zij zeker weten dat hun giften goed worden gebruikt?

Light for the World België verbindt zich ertoe strenge regels te volgen en de fondsen op een belangeloze, transparante en rigoureuze manier te beheren. Dat doen we op verschillende manieren.

Elk jaar worden de rekeningen van Light for the World België gecontroleerd door een onafhankelijk bureau van revisoren. Om door de staat te worden erkend en het recht te hebben om fiscale attesten af te leveren, wordt een bijkomende controle georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Financiën en door het Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking.

Om de transparantie kracht bij te zetten, publiceren wij elk jaar een jaarverslag waarin we de inkomsten en uitgaven van Light for the World België bekendmaken. Het jaarverslag geeft ook een overzicht van de bereikte resultaten in de projecten. De jaarverslagen kan je hier nalezen.

Bovendien is Light for the World België lid van Ethische Fondsenwerving vzw (EF). Dit label houdt in dat Light for the World België deze doelstellingen bereikt en bepaalde kwaliteitsnormen voor fondsenwerving in acht neemt.

Er zijn verschillende manieren om het werk van Light for the World België bekend te maken bij je vrienden, in je gemeente, je vereniging, op je werk,… Als lid van een vereniging kan je een presentatie aanvragen. Je kunt een verkoopsactie of sponsorevenement organiseren met je bedrijf. Iemand van Light for the World België komt graag langs om aan een groep geïnteresseerde vrienden, leden, collega’s… te vertellen over ons werk in Afrika.

Interesse?
Mail Kris Van Kerkhoven  of bel hem: +32 2 412 08 01

Er zijn verschillende manieren om Light for the World België te steunen naast een klassieke, persoonlijke gift. Je huwelijk, je verjaardag, de opening van je zaak, een geboorte,… Belangrijke gebeurtenissen in je leven vier je met vrienden, familie, kennissen. Deel je geluk. Vraag een gift ten voordele van Light for the World België.

Organiseer een verkoopactie ten voordele van Light for the World België: een wafelbak, een garageverkoop, een pannenkoekenslag…
Laat je sponsoren tijdens je volgende sportieve uitdaging.
We moedigen alle ideeën aan!

Je kan makkelijk een gepersonaliseerde online inzamelactie opzetten via onze website actie.lightfortheworld.be!

 

Meer info over hoe je een eigen actie kan starten? Download onze “Fondsenwerven How To” gids!

 

Het is ook mogelijk om een inzamelactie te starten via onze Facebook-pagina!

(De Belgische wetgeving laat niet toe om fiscale attesten af te leveren voor donaties gemaakt via facebook. We beschikken ook niet over voldoende gegevens van de mensen die via deze weg een gift doen.)

Interesse?
Mail Kris Van Kerkhoven  of bel hem: +32 2 412 08 01

Light for the World België werft geen vrijwilligers aan voor haar projecten in het buitenland. Op het terrein werken wij samen met lokaal personeel. Bedoeling is dat onze lokale medewerkers volledig autonoom worden en daarom doen wij van tijd tot tijd beroep op specialisten en deskundigen die onze lokale medewerkers bijkomende opleiding geven. Wij zijn wél steeds op zoek naar vrijwilligers in België, om onze projecten bekend te maken, om evenementen op te zetten, om ons te helpen met kantoorwerk of bij andere activiteiten.

Interesse?
Mail Kris Van Kerkhoven  of bel hem: +32 2 412 08 01

Regelmatig krijgen wij van ontzettend vrijgevige sympathisanten het aanbod van donaties in natura, zoals brillen, brilmonturen, medische toestellen of farmaceutische producten. Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat wij deze goedbedoelde giften helaas niet kunnen aanvaarden. Dit lijkt uiteraard op het eerste zicht erg tegenstrijdig met de noden op het terrein, maar onze beslissing heeft meerdere redenen:

BRILLEN:

  • Ten eerste betalen we veel douane- en transportkosten, die de gift soms al tenietdoen.
  • Daarnaast is Light for the World België een kleine organisatie. Wij hebben geen personeel dat zich kan bezighouden met het inventariseren van brilglazen, brilmonturen. Zonder duidelijke inventarisatie, is het moeilijk de goederen op te sturen en te laten inpassen in het plaatselijke voorraadbeheer van onze partnerziekenhuizen.
  • Ten slotte is Light for the World België erg fier op het feit dat aan elk ziekenhuis dat we steunen, een optiekzaak verbonden is. De lokale opticiens maken ter plaatse kwaliteitsvolle brillen in verschillende prijscategorieën. Dit zorgt ervoor dat het ziekenhuis eigen inkomsten genereerd, die opnieuw kunnen gebruikt worden om de allerarmste mensen te helpen. Daarenboven creëert het werkgelegenheid in de regio’s waar we actief zijn.

TOESTELLEN:

  • Ondanks alle genomen voorzorgen, geraken reeds gebruikte toestellen vaak toch beschadigd tijdens het lange en erg dure transport. Dit in tegenstelling tot nieuwe toestellen rechtstreeks van de fabrikant, die verpakt zijn met het oog op transport.
  • Daarnaast rechtvaardigt de nog te verwachten levensduur van reeds gebruikte toestellen niet altijd de hoge kost van het transport.
  • Bovendien vermindert met de leeftijd van het toestel ook de mogelijkheid om onderdelen te vinden indien iets stuk gaat, onderdelen die vaak ook alsmaar duurder worden naarmate het toestel ouder is.
  • Tot slot streeft Light for the World België ook naar een zo groot mogelijke standaardisering van de medische uitrusting in onze partnerziekenhuizen, zodat personeel gemakkelijk in een ander ziekenhuis aan de slag kan, en een toestel dat stuk gaat eventueel nog kan voorzien in onderdelen.

FARMACEUTISCHE PRODUCTEN:

  • Voor de import van farmaceutische producten in onze partnerlanden, is er heel wat strenge regelgeving van toepassing. Niet elk product kan zomaar geïmporteerd worden, farmaceutische producten moeten erkend en goedgekeurd zijn in het partnerland. Wij werken dus met vaste leveranciers, en kunnen hiervan niet afwijken.

Wij danken al onze schenkers voor hun vertrouwen en vrijgevigheid, en hopen op hun begrip wanneer we een dergelijke gift helaas niet kunnen aanvaarden.

Onze organisatie werd opgericht in 1997, onder de naam CBM (Christelijke Blindenmissie België). In 2008 werd de organisatie omgevormd tot een onafhankelijke ngo onder de naam Light for the World België. Onze missie bleef onveranderd. We ijveren voor het welzijn van blinde en slechtziende personen in de armste landen. Wat veranderde is dat de nieuwe ngo haar eigen projecten kan beheren en beroep doen op overheidssubsidies, wat onmogelijk was onder de koepel van CBM. Sinds 2009 bepaalt Light for the World België zelf de projecten die ze steunt en waarin ze investeert

Sinds 2008 maakt Light for the World België deel uit van Light for the World International. De internationale organisatie telt acht lidorganisaties die samen meer dan 180 projecten in 15 landen steunen. Dankzij dit netwerk kunnen we onze expertise uitbouwen. We creëren zo ook een groot draagvlak bij overheden om de rechten voor personen met een beperking te bevorderen.