TRANSPARANTIE EN ETHIEK

FINANCIËN EN TRANSPARANTIE

 

Light for the World België verbindt zich ertoe strenge regels te volgen en de fondsen op een belangeloze, transparante en rigoureuze manier te beheren. Dat doen we op verschillende manieren.

Daarom is Light for the World België lid van Ethische Fondsenwerving vzw (EF). Dit label houdt in dat Light for the World België deze doelstellingen bereikt en bepaalde kwaliteitsnormen voor fondsenwerving in acht neemt.

Elk jaar worden de rekeningen van Light for the World België gecontroleerd door een onafhankelijk bureau van revisoren. Om door de staat te worden erkend en het recht te hebben om fiscale attesten af te leveren, wordt een bijkomende controle georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Financiën en door het Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking.

Om de transparantie kracht bij te zetten, publiceren wij elk jaar een jaarverslag waarin we de inkomsten en uitgaven van Light for the World België bekendmaken. Het jaarverslag geeft ook een overzicht van de bereikte resultaten in de projecten. De jaarverslagen kan je hieronder downloaden.

Eerdere jaarverslagen: 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017

Donorinfo

ETHISCHE CODE EN INTEGRITEIT

 

Bij het realiseren van haar missie en visie hanteert Light for the World België vijf waarden: Integriteit, Daadkracht, Mededogen, Betrokkenheid en Professionaliteit en focus.

De ethische code is een uitwerking van deze waarden en normen en geeft richtlijnen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Onderliggend aan de ethische code is het principe dat alle wetten en reglementeringen die van toepassing zijn gerespecteerd moeten worden. Wij verbinden er ons eveneens toe de grondbeginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens na te leven. Als kader voor verantwoord ethisch gedrag is de ethische code bindend voor alle werknemers, consultants, vrijwilligers, .. en iedereen die in opdracht van Light for the World België werkt.

De ethische code vormt de basis van het integriteitsbeleid dat erop gericht is de integriteit van de organisatie in haar geheel en van de individuele medewerker en betrokkene te bevorderen.

Om tot een efficiënt integriteitssysteem te komen, heeft de organisatie in eerste instantie verschillende rollen gedefinieerd en afgebakend. Zo is er een rol voor het management, voor de verantwoordelijke, de raadgever en de klachtenmanager integriteit. In eerste instantie zet de organisatie in op preventieve maatregelen om schendingen tegen de ethische code te vermijden, onder andere via bewustmaking of risicoanalyse. Indien er toch overtredingen gebeuren, hebben deze gevolgen.

Van iedere betrokkene wordt verwacht dat indien hij/zij vermoeden heeft, op de hoogte is of getuige is van schendingen, deze ook meldt bij de klachtenmanager integriteit: case_integrity@lightfortheworld.be. Berichten worden vertrouwelijk behandeld. Light for the World België gaat niet in op anonieme klachten, omdat het moeilijk is om alle relevante informatie te verzamelen en er gevolg aan te geven indien geen dialoog mogelijk is.

GEMIDDELDE JAARRESULTATEN

oogziekenhuis
12

oogziekenhuizen

consultaties
270000

consultaties

oogoperaties
22000

operaties

cataractoperatie
12000

cataractoperaties

bril
28000

brillen

inclusief onderwijs
700

kinderen naar school