Elève aveugle apprenant le braille

Mooie resultaten voor ‘Toekomst in Zicht’

  Van 2017-2021 voerde Licht voor de Wereld een ambitieus programma uit met als titel “Toekomst in Zicht”. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

  SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

   

  Met een totale begroting van 6,5 miljoen euro voor vijf jaar (2017-2021) heeft het programma in Congo, Rwanda en Tanzania partnerschappen opgezet met diverse lokale en nationale belanghebbenden, waarbij technische en financiële steun wordt verleend om specifieke doelstellingen op de volgende gebieden te verwezenlijken:

  • Verbetering van de toegang tot oogzorg ook voor de allerarmsten, met bijzondere aandacht voor kinderen in Tanzania.
  • Versterken van de capaciteit van medisch, paramedisch en leidinggevend personeel in partnerziekenhuizen die oogzorg aanbieden.
  • Verbetering van de kwaliteit van de oogzorg. Bevordering van de duurzame organisatie van de oogzorg en de integratie van oogheelkundige diensten tussen de verschillende zorgniveaus.
  • Verbetering van de toegang tot inclusief onderwijs voor kinderen met een visuele beperking in Tanzania. Verbetering van de toegang tot betere orthopedagogisch zorg voor kinderen met een ernstige visuele handicap in Rwanda.

   

  EVALUATIEVRAGEN

   

  Aan het einde van het programma liet Licht voor de Wereld een eindevaluatie uitvoeren door een onafhankelijk evaluatiebureau. Aan de hand van verschillende voorstellen kozen we voor een samenwerking met Tropical Health. Hun multidisciplinair team heeft onze evaluatievragen onderzocht:

  • In hoeverre zijn de doelstellingen van het programma verwezenlijkt en welke factoren hebben tot de vooruitgang bijgedragen of deze belemmerd?
  • Wat zijn de belangrijkste lessen die uit het programma in zijn verschillende contexten kunnen worden getrokken? Wat zijn vervolgens de specifieke en bruikbare aanbevelingen om de ondersteunde interventies en het volgende programma 2022-2026 te verbeteren?

   

  ALGEMENE CONCLUSIES

   

  Op basis van hun onderzoek hebben de evaluatoren de volgende algemene conclusies geformuleerd.

  • In alle drie de landen werd het programma door de verschillende geïnterviewde belanghebbenden als zeer relevant beschouwd en werd het geacht een aanzienlijke impact te hebben gehad. Niet in het minst omdat de doelstellingen rechtstreekse diensten aan patiënten – specifiek voor kinderen in sommige programmaonderdelen – combineerden met de taak op langere termijn om het gezondheidssysteem en in Tanzania en Rwanda het onderwijssysteem te versterken.
  • Wat doeltreffendheid betreft, heeft het programma bijna al de doelstellingen gehaald of in sommige gevallen overtroffen, ondanks een uitdagende context in 2020 en 2021 als gevolg van de COVID-19-pandemie. Het programma had een direct effect op de toegankelijkheid van oogzorg voor kwetsbare mensen, waarbij alle partners erkennen dat zonder de verkregen steun de sociale dienst van elk ziekenhuis niet in staat zou zijn geweest dezelfde dekking te bieden aan de armste patiënten.
  • Op het gebied van pediatrische oogzorg heeft het programma in Tanzania de toegang tot zorg in twee regio’s verbeterd en partnerschappen met de onderwijssector voor schoolgaande kinderen tot stand gebracht. Er zijn verdere inspanningen nodig om het volledige zorgcontinuüm te ondersteunen: van vroegtijdige opsporing tot revalidatie. In Rwanda hielp het programma bij de capaciteitsversterking van leerkrachten in een school voor kinderen met een visuele handicap en bij de verbetering van de kwaliteit van de remediërende zorg, terwijl de respondenten het belang benadrukten van de ontwikkeling van individueel aangepaste zorgplannen.

   

  GEBIEDEN VOOR FOLLOW-UP

   

  Licht voor de Wereld is van mening dat een (groot) aantal aanbevelingen kan worden toegepast, zelfs op korte termijn. In onze management respons wordt op elke aanbeveling ingegaan. Onze drie belangrijkste gebieden voor follow-up van deze externe evaluatie zijn:

  • Verdere versterking, ontwikkeling en ondersteuning van het systeem voor kwaliteitsbeheer en -controle voor oogzorg en in het bijzonder voor chirurgie.
  • Verdere ontwikkeling en digitalisering van monitoringinstrumenten en onderzoek naar de mogelijkheden om nieuwe instrumenten in te voeren.
  • Verdere diversifiëring van de opleidingsmodaliteiten door het overwegen van meer opleidingen, met inbegrip van sub-specialisatieopleidingen

   

   

  Interesse in deze evaluaties in detail te lezen? Klik op onderstaande knop: