ALGEMENE VOORWAARDEN EN
PRIVACY DISCLAIMER.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15/01/2024.

1. INLEIDING

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. De bescherming van uw persoonsgegevens is dan ook heel belangrijk voor ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om transparant en helder te communiceren over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Hierbij houden wij ons met ingang van 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing in het kader van de activiteiten die voortvloeien uit onze missie, op onze fondsenwervende en sensibiliserende activiteiten en de websites www.lightfortheworld.be, www.ongezienafrika.be, actie.lightfortheworld.be, action.lightfortheworld.be en eyecarecommunity.be van Light for the World. U dient zich ervan bewust te zijn dat Light for the World niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. ALGEMENE INFO

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Light for the World vzw (hierna ook “wij” genoemd) gevestigd te Karreveldlaan 12, 1080 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0460.240.749.

3. WAT ZIJN “PERSOONSGEGEVENS”, WAT BETEKENT “VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS” EN WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

In het kader van de realisatie van de missie van Light for the World en ten bate van de fondsenwerving kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken.

4.1 INDIEN WIJ U CONTACTEREN IN HET KADER VAN FONDSENWERVING VIA BIJVOORBEELD DIRECT MAIL, ONLINE FONDSENWERVING OF TELEMARKETING KAN DIT VOLGENDE GEGEVENS BETREFFEN:

 • Contactgegevens (naam, adres, taal, aanspreektitel, geslacht);
 • E-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, nationaliteit, geboorte- en sterfdatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 12);
 • IP-adres en informatie over uw surfgedrag
 • Cookies
 • Bankgegevens
 • Verwantschap met andere personen in onze database
 • Voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we u aanschrijven;
 • Informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring) en de afhandeling ervan (de historiek van uw giften en eventueel informatie nodig voor het bezorgen van fiscale attesten).
 • Informatie met betrekking tot deelname aan acties en evenementen van Light for the World en verricht vrijwilligerswerk (datum, activiteit, enz.)

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over onze activiteiten of campagnes, alsook uw rijksregisternummer. Het rijksregisternummer wordt alleen verwerkt om het te kunnen vermelden op uw fiscaal attest (indien u recht heeft op dit document).
Soms huren we adresbestanden van derde partijen voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen als u een gift doet ten gevolge van die campagne.

5. HOE HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEKOMEN?

Wij hebben uw persoonsgegevens bekomen doordat:

 • U in het verleden reeds een gift heeft gedaan of heeft deelgenomen aan een actie voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of
 • U op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie); of
 • U op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond; of
 • Uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne werden gehuurd van een derde voor eenmalig gebruik.
 • U via testament.be heeft aangegeven interesse te hebben in een legaat ten voordele van de Light for the World

6. WANNEER EN HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

BIJ GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld door een gift te doen, u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en kunnen gebruikt worden om u per e-mail, per brief of telefonisch te informeren over verwante diensten en producten van Light for the World en voor fondsenwervende doeleinden. Uw gegevens worden opgeslagen in een database en op beveiligde servers van een gespecialiseerde derde partij. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken in onze database om onze dienstverlening naar u te verbeteren en/of u een meer gepersonaliseerde communicatie te kunnen versturen.

COMMUNICATIE
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze bewaren als de inhoud hiervan relevant is voor de opvolging van uw gebruik van onze diensten zoals in het voorgaande punt vermeld. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers of databases van Light for the World of die van een gespecialiseerde derde partij. Wij kunnen deze gegevens combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

COOKIES
Light for the World maakt op de websites www.lightfortheworld.be, www.ongezienafrika.be, actie.lightfortheworld.be, action.lightfortheworld.be en eyecarecommunity.be gebruik van cookies om de surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud van deze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.
Browsers bieden de mogelijkheid om de cookies in de cookie-folder van uw browser te beheren. Hiermee kunt u of cookies wissen uit uw cookie-folder eens u de website verlaat, of uw voorkeuren instellen in verband met het gebruik van cookies vooraleer u onze website consulteert.

CLICKGEDRAG
Op de websites van Light for the World, zoals www.lightfortheworld.be, www.ongezienafrika.be, actie.lightfortheworld.be, action.lightfortheworld.be en eyecarecommunity.be worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en om algemene demografische informatie te verzamelen.

7. RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de wetgeving mag Light for the World persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Light for the World hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Light for the World, waarbij Light for the World erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het beheer van leden- en donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/donateurs of voor het detecteren van behoeften van de donateurs;
  • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Light for the World door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling). De logica die Light for the World daarbij gebruikt is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor.
  • het maken van studies, modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Light for the World bijvoorbeeld bij geschillen;

8. VOOR WELKE DOELEINDEN EN HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw gegevens omwille van volgende doeleinden:

8.1 DIRECT MARKETING

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing. Wij contacteren u in dat geval via gewone post of telefonische oproepen (tenzij u zich inschreef op de bel-me-niet-meer-lijst). Wij kunnen u ook via elektronische post (e-mail) contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft. Indien u gift doet ten voordele van Light for the World verwerken we uw gegevens voor verdere fondsenwervingscampagnes. Hierbij baseren we ons op het gerechtvaardigd belang van Light for the World vermits het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken. Uw gegevens worden in dat geval verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en over wat wij met uw giften doen, voor sensibilisering met betrekking tot de problematiek van oogzorg in het Zuiden, voor fondsenwerving, voor de administratieve afhandeling van uw gift – inclusief het eventueel bezorgen van het fiscaal attest en voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Light for the World te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.
Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier of op enige andere wijze, kan uw gift en/of het bezorgen van een fiscaal attest niet correct behandeld worden.
Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals de gifthistoriek, de leeftijd of persoonlijke voorkeuren.
Uw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

8.2 WETTELIJKE VEREISTEN

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Light for the World uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Light for the World zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

8.3 DOORGIFTE AAN DERDEN

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Light for the World, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Light for the World failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Light for the World geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
Light for the World zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Light for the World uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
Light for the World zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

In het algemeen bewaart Light for the World persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als de specifieke regelgeving vereist.
Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt. Indien u ons een gift heeft gedaan of een actie opzet ten voordele van Light for the World, verwerken wij uw gegevens verder voor onze fondsenwerving. We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of actie of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond (of langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale wetgeving).
Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst. Gegevens m.b.t. de uitreiking van fiscale attesten zullen minimaal bijgehouden worden zo lang als wettelijk vereist is.

10. DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET DERDEN?

Zonder uw toestemming worden de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, niet met derden gedeeld.
Als uitzonderingen hierop gelden het delen met ondernemingen of organisaties in het kader van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het aanleveren van gegevens voor fiscale attesten), het verifiëren van de correctheid van de gegevens (de zogenaamde data cleaning) of het uitvoeren van een overeenkomst. In deze gevallen doet Light for the World wat in haar mogelijkheden ligt om de bescherming van uw gegevens te garanderen, bijvoorbeeld door deze bescherming contractueel vast te leggen.
Indien dit nodig is in het kader van de te leveren huidige of toekomstige dienstverlening kunnen deze persoonlijke gegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

11. GEBRUIKEN WIJ DIENSTVERLENERS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Voor de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde “verwerkers”). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.
Uw gegevens worden namens onze organisatie verwerkt door volgende bedrijven en organisaties:

 • Direct Social Communications NV (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – “DSC”). DSC is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van goede doelen bij hun communicatie en fondsenwerving. DSC bewaart uw gegevens namens onze organisatie en organiseert ook onze fondsenwervingscampagnes en de opvolging ervan. DSC zorgt er ook voor dat uw gegevens up-to-date blijven. DSC doet voor de productie van sommige fondsenwervingscampagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield.
 • Koalect (Rue Émile Francqui 6, 1435 Mont-Saint-Guibert).Koalect ontwikkelt fundraising tools voor lokale organisaties om fondsenwerving online en offline te organiseren.
 • Salesforce.com EMEA Limited (Village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London – “Salesforce”). Salesforce biedt cloudgebaseerde applicaties voor onder andere sales, services en marketing.

Uw gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan derden buiten onze organisatie wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

12. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DIE UITOEFENEN?

Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid, kan u deze inkijken of laten verbeteren. U kan ze ook laten verwijderen; in dit geval bewaren we enkel uw naam en adres zodat we kunnen bijhouden dat u niet meer gecontacteerd wil worden. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Voorts kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.
Voor de te volgen procedures verwijzen we u naar www.lightfortheworld.be/veelgestelde-vragen.
Hieronder vindt u meer informatie omtrent de aanpassing of schrapping van uw gegevens in het kader van onze nieuwsbrief, offline communicatie zoals mailings of gebruik van de website.

AANPASSEN EN UITSCHRIJVEN E-NIEUWSBRIEVEN LIGHT FOR THE WORLD
Onderaan iedere e-nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

AANPASSEN EN UITSCHRIJVEN OFFLINE COMMUNICATIE ZOALS MAILINGS
Als u uw gegevens aan wilt passen, de frequentie of voorkeuren bij ons mailings wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie www.lightfortheworld.be/veelgestelde-vragen voor meer info.

COOKIES UITZETTEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

KLACHT INDIENEN
U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail naar mailto:contact@apd-gba.be.

13. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Light for the World heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Light for the World heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

14. WIJZIGINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

Door wijzigingen in de regelgeving of onze werken is het mogelijk dat onze privacyverklaring moet worden aangepast. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

15. VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Light for the World
Karreveldlaan 12
1080 Brussel
02 415 97 05
info@lightfortheworld.be
vzw 0460.240.749