fbpx
 

Onze projecten in Afrika

Rwanda © Sean Inc

Onze projecten in Afrika

In 2022 start ons nieuw vijfjarenprogramma ‘Inclusive Vision’. De Belgische Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) keurde dit goed.  In Congo, Rwanda en Tanzania zet Licht voor de Wereld haar activiteiten in dezelfde sectoren voort: oogzorg en gespecialiseerd inclusief onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen.

Congo

Drie nieuwe partnerziekenhuizen

Tot nu toe waren wij actief in drie zuidelijke provincies: Haut-Kananga, Lualaba en Oost-Kasaï. Het nieuwe programma in Congo voorziet in de uitbreiding van onze activiteiten naar twee nieuwe provincies: Kasaï-Central en Lomami. Samen met lokale partners zullen we in deze provincies twee nieuwe oogziekenhuizen uitbouwen. Één daarvan opent in 2022 de deuren: het Mulami Muimpe oogziekenhuis in Kananga.

In Kinshasa (Limete) krijgt het St-Joseph ziekenhuis steun van Licht voor de Wereld om meer en betere oogzorg aan te kunnen bieden. In totaal zal het programma in Congo zeven ziekenhuizen steunen, die het statuut van provinciaal ziekenhuis krijgen. Een algemene aanpak zal hun medische capaciteiten versterken, zoals het organiseren van opleidingen voor het medisch- en managementpersoneel, de aankoop van medicatie en beter apparatuur en de digitalisering.

© Sean Inc

Oogzorg in 10 gezondheidszones

In de vijf zuidelijke provincies, die deel uitmaken van het programma, krijgen 10 gezondheidszones een specifieke ondersteuning. Zo kunnen gezondheidscentra en algemene ziekenhuizen oogzorg opnemen in hun dagelijkse werking. Provinciale partnerziekenhuizen, die over de nodige expertise beschikken, zullen instaan voor de behandeling van patiënten die gespecialiseerde zorg nodig hebben.

Inkomstengenererende activiteiten

Het programma voorziet ook een nauwe samenwerking tussen Licht voor de Wereld en Rotary Clubs for Development (RC4D). Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van winstgevende activiteiten voor de meest kwetsbare families van Kinshasa. We moedigen hierbij vrouwen aan om zich te verenigen in coöperatieven en zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. Zo hebben ze toegang tot basisgezondheidszorg, zoals oogzorg. De partneroogziekenhuizen verzekeren de toegang tot oogzorg voor de armste gezinnen, dankzij het hanteren van een gedifferentieerd tariferingssysteem.

Opleidingsinstituten

Opleiding is en blijft een centrale pijler van de activiteiten van Licht voor de Wereld. Er is een samenwerking voorzien met de afdeling oogzorg van het Institut Supérieur Technique Médical St-Joseph in Likasi en de oogzorgafdeling van het universitair ziekenhuis van Lubumbashi. Het doel is de competenties van de docenten te verbeteren en beide inrichtingen te voorzien van meer en beter pedagogisch materiaal opdat de Congolese studenten een betere opleiding in oogzorg krijgen.

Inclusief onderwijs en opleiding

In de provincies Haut-Katanga en Lualaba willen we het inclusief onderwijs voor slechtziende kinderen uitbreiden. Hiervoor zullen we samenwerken met de overheid en twee provinciale platformen voor inclusief onderwijs oprichten. Concreet betekent dit dat we minstens 20 ‘gewone’ scholen omvormen tot inclusieve scholen voor slechtziende kinderen. Aangepast pedagogisch materiaal en individuele begeleiding zijn hierbij belangrijke aspecten. Ook voorziet het programma in opleidings- en bewustmakingsworkshops over inclusie voor de verschillende onderwijsactoren (schooldirecteurs, leerkrachten, ouders en leerlingen).

Belangrijkste doelstellingen voor 2022-2026:

 • 646.341 consultaties
 • 24.593 oogoperaties
 • 13 gezondheidszones verstrekken volledige en kwaliteitsvolle oogzorg
 • 90 leden van het medisch personeel volgen een diplomerende opleiding
 • 614 slechtziende kinderen volgen inclusief onderwijs
 • 3.282 kinderen uit arme gezinnen gaan naar school

Rwanda

Opleidingscentrum en decentralisatie

Één van de doelstellingen van het nieuwe programma is de rol van de Kabgayi Eye Unit (KEU) als referentiecentrum voor oogzorg te versterken. Zo willen we de kennis van het personeel uitbreiden met diplomerende of bijkomende opleidingen. We denken hierbij aan: pediatrie, low vision, retina, optometrie, orthoptie, glaucoom en retinoblastoom.

Het opleidingscentrum van het ziekenhuis breidt uit dankzij de uitwerking van modules voor interne oogartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen (TSO), studenten-toekomstige TSO’s en verpleegkundigen. Tegen 2026, volgen 80 TSO’s, verbonden aan 38 Rwandese regioziekenhuizen, drie opleidingen in Kabgayi: Operatieassistent, pediatrische spoedgevallen en pathologie en refactieafwijkingen en low vision. Dit initiatief past in het kader van de decentralisatie van de zorg, door de opvoering van de kwaliteit en de kwantiteit van de oogzorg verleend op districtniveau.

Zorg verstrekken aan de meest kwetsbare mensen

Licht voor de Wereld besteedt steeds bijzondere aandacht aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. De KEU hanteert een sociaal tarief voor de armste patiënten. Zo wordt oogzorg toegankelijk gemaakt voor iedereen. Mobiele klinieken en operaties zijn ook gepland in de meest afgelegen districtsziekenhuizen, vluchtelingenkampen en gevangenissen.

Inclusief en gespecialiseerd onderwijs

Het nieuwe programma beoogt om meer slechtziende kinderen toegang te geven tot inclusief onderwijs in vier districten van de Zuidelijke Provincie. Daartoe zal het werkterrein van de Cel Inclusief Onderwijs van Kabgayi uitbreiden. Vroeger richtte de cel zich enkel op het katholieke onderwijs. Nu ligt de focus op het volledige officiële onderwijs. Dit zijn maar liefst 434 scholen!

Bewustmakingsworkshops over de inclusieve benadering zijn voorzien voor directieleden en hoofdonderwijzers, ouders van slechtziende kinderen, educatieve medewerkers en leerkrachten in opleiding. In samenwerking met de overheid, wil Licht voor de Wereld een nationale strategie voor inclusief onderwijs voor slechtziende kinderen uitwerken.

Licht voor de Wereld blijft ook de school van Rwamagana ondersteunen. De school zal zich profileren als informatiecentrum voor inclusief onderwijs en opleidingen organiseren voor de gespecialiseerde ‘rondreizende’ leerkrachten van de cel van Kabgayi.

Ook blijft de KEU betrokken bij het onderwijsproject. Het ziekenhuispersoneel zal screenings uitvoeren in de 434 betrokken scholen en in Rwamagana. Een medische opvolging is voorzien voor de kinderen met oogproblemen.

Belangrijkste doelstellingen voor 2022-2026:

 • 161.000 consultaties
 • 26.000 oogoperaties
 • 80 TSO’s volgen drie opleidingen
 • 336 kinderen volgen inclusief onderwijs
 • 7.500 arme gezinnen krijgen oogzorg
 • 548 schooldirecties zijn gesensibiliseerd in inclusie van slechtziende kinderen

Tanzania

Opleidingscentra optimaliseren

Het programma voorziet om de ziekenhuizen CCBRT en KCMC, respectievelijk in Dar es Salaam en Moshi, te versterken in hun opleidingsmogelijkheden rond oogzorg. Het medisch onderwijzend personeel in de twee ziekenhuizen zal haar kennis en deskundigheid in low vision en optometrie verbeteren. Dit gebeurt dankzij gespecialiseerde opleidingen, experten missies ter plaatse en uitwisseling van ervaring. We besteden speciale aandacht aan de opleiding van vrouwelijk personeel. Ook voorzien we in verbeterde of aanvullende apparatuur om te voldoen aan de noden van de opleidingen.

De twee opleidingscentra spelen een cruciale rol in onze strategie in Tanzania, aangezien het personeel van de vier partnerziekenhuizen er hun kennis en expertise kan bijschaven.

Kinderzorg

Net als in Rwanda en Congo staat de zorg voor kinderen met een visuele beperking centraal. In de regio’s Morogoro, Dodoma en Ruvuma versterken we de kinderafdelingen van het Benjamin Mpaka Hospital, het regionale ziekenhuis van Morogoro, het Saint Francis ziekenhuis en het Saint Joseph ziekenhuis met nieuwe opleidingen en materiaal. Zo behalen deze instellingen het niveau van tertiaire of secundaire ziekenhuizen.

Deze ziekenhuizen dragen bij tot de regionale coördinatie van het inclusief onderwijsprogramma. Tegen 2026 zullen ze in staat zijn om consultaties en operaties uit te voeren bij kinderen en hen te voorzien van aangepaste brillen en andere oftalmologische hulpmiddelen.

Het ziekenhuispersoneel staat bovendien in voor de opsporing van kinderen met een visuele beperking in de scholen. Daardoor hoeven deze kinderen en hun families de lange reis naar Dar es Salaam niet te ondernemen.

Referentiecentrum voor inclusief onderwijs

Naast het versterken van de partnerziekenhuizen, wil Licht voor de Wereld dé referentie worden in Tanzania voor wat betreft de ontwikkeling van inclusief onderwijs voor slechtziende kinderen. Zo verdedigt het programma de rechten van het kind wat betreft de toegang tot lager, secundair en hoger onderwijs. Dit doen we door in te zetten op de bewustmaking van het belang van inclusief onderwijs bij de betrokken autoriteiten. Ook doelen we op een betere samenwerking tussen de verschillende actoren (onderwijsverantwoordelijken, rondreizende leerkrachten en ziekenhuizen) van het inclusief onderwijsprogramma in de regio’s Morogoro, Dodoma, Ruvuma en Dar es Salaam.

Het ultieme doel is om een multidisciplinaire opvolging te voorzien van slechtziende kinderen door middel van medische, pedagogische en psychosociale hulp. Alleen zo kunnen de kinderen hun werkelijk potentieel bereiken.

Belangrijkste doelstellingen voor 2022-2026:

 • 550.435 consultaties
 • 40.307 oogoperaties
 • 20 medische personeelsleden opgeleid
 • 5.090 kinderen met zichtproblemen opgespoord in de scholen
 • 1.063 blinde/slechtziende kinderen op school
 • 279 scholen met een inclusieve aanpak

Header foto: © Sean Inc

 

Ook jij kan onze projecten in Afrika steunen! Bijvoorbeeld, met 20 euro kan een kind met een visuele beperking een maand lang naar school. Doe een gift!